Arvot ja missio

ARVOT

Teatteriterapian kantavat arvot ovat: kasvun tukeminen ja eheytyminen, ainutlaatuisuus, elämän lumo, myötäinto ja välittäminen, yhteisöllisyys ja yhdessä kasvaminen, tasa-arvoisuus, luovuus ja leikki, tavoitteellisuus ja turvallisuus.

MISSIO

Teatteriterapia tuottaa eheytymistä ja psykososiaalista kuntoutumista ja kukoistusta. Prosessin missio on tarjota luonnollisin, turvallisin, kokonaisvaltaisin ja kokemuksellisin tapa eheytymiselle, oman elämän haltuun ottamiselle ja oman äänen löytämiselle. Tätä kautta löytyy toimiva ja tuottava yhteisö. Viestimme on: Sinä olet oikein. Kaikkea muuta voi harjoitella.

VISIO

Laajentaa teatteri- ja psykoterapiaperusteinen yhteisöllinen kuntoutusmuoto rakenteineen, pysyväksi osaksi Suomen kuntoutuskenttää ja koko Suomen kattavaksi verkostoksi.

Stepping out theatre, Bristolissa

Esimerkkinä tällaisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta, on Bristolista, vuodesta 1997 toiminut Stepping out Theatre. Kyseinen teatteri on maan johtava, mielenterveys- ja sosiaalista kuntoutusta tuottava teatteriryhmä, joka mm. tuottaa teemaan liittyvää teatteria kuntoutujien kanssa, järjestää koulutusta ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan sekä tiedottamiseen, että mielenterveyskuntoutujiin kohdistuviin asenteisiin.

https://steppingouttheatre.co.uk/index.php

Heidän tulostensa mukaan

  •  80% osallistujista raportoi myönteisen vaikutuksen mielenterveyteensä. 27% raportoi vaikutuksen olleen “huge”
  • Merkittävin yksittäinen vaikutus oli masennusoireiden vähentyminen, mihin sosiaaliset kontaktit, ystävyys, mahdollisuus kuulua johonkin, sekä tekemisen tarkoituksellisuus ja suunta, ja arvostuksen kokemus nimettiin vaikuttavina tekijöinä
  • 70% koki mielenterveyspalveluiden käyttämisen vähentyneen. Heistä 30% koki ryhmään kuulumisen ennaltaehkäisseen mahdollista mielenterveyshoidon/tuen tarvetta muualta
  • Osallistujat kokivat, kehittyneensä itsearvioinnissa ja/tai -havainnoinnissa ja heidän kykynsä pitää kiinni, kuntouttavasta työstään tai koulutuksestaan vahvistui.  Osallistujat raportoivat, että kokonaisuudessaan heidän psyykkinen terveytensä parani, luottamus omaan toimintaan lisääntyi ja he kykenivät käyttämään terveempiä selviytymisstrategioita verrattuna aiempaan (esim alkoholi ja huumeet)
  •  Osallistuja raportoivat kehittymistä ja oppimista mm. luovuudessa, yksilöllisessä kohtaamisessa, ihmissuhteiden kehittymisessä, tietoisuuden lisääntymistä mielenterveydessä ja stigmatisoitumiskokemuksen vähentämisessä (itsearvostus)